نسخه چاپی خبر

www.Ainanews.com

 3333
 دمل داخل گوش

دمل داخل گوش

 روشهای درمان عفونت داخل گوش

اگر در گوش دملی ایجاد شود باید روزی سه مرتبه هر مرتبه چهار قطره روغن کنجد در داخل گوش بچکانند.

نسخه دیگر:آب پیاز تلخ را گرفته روزی سه مرتبه هر مرتبه چهار قطره در گوش بچکانند.

نسخه دیگر:روغن خوردن که از کره بدست آمده باشد و نمک هم نداشته باشد گرم نموده که روان باشد روزی دو مرتبه در گوش بچکانند دمل یا غده سر باز مینماید و چرک آن خارج شده گوش ساکت و سالم میشود.

در مواقع گوش درد هر نوع آن باشد از خوردن گوشت تخم مرغ و پیاز اجتناب کنید.

نسخه دیگر:برگ درخت گل سرخ را بجوشانند با عسل مصفی مخلوط نموده در گوش بچکانند این عمل چندین بار باید تکرار شود .

قسم دیگر:خون سیاوش( قرمز دانه)(قرمز دانه دو قسم است گچ کش و شراب کش آنچه در طب مصرف میشود گچ کش آن میباشد)و با کف دریا و کندر و شاف مامیثا و مرمکی و بوره ارمنی و گنجیده هر کدام از هر کدام به مقدار مساوی با عسل خمیر نموده روزی سه مرتبه در گوش بچکانند برای دمل و غده و جوش داخل گوش بسیار نافع است.

قسم دیگر: مرمکی و صبر زرد و صبر سیاه و پوست هلیله زرد و مازو از هر کدام به مقدار مساوی نرم بسایند و با روغن بزرک خمیر نموده فتیله نمایند و در گوش بگذارند چندین مرتبه فتیله را عوض نمایند تا به کلی چرکها کثافات دمل از بین برود و گوش بهبود حاصل پیدا نماید

نظرات بازدیدکنندگان:

نظری برای این خبر ثبت نشده است